ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿ ಲುವಿಸ್ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್‌ ಮಂಚ್‌ ಕಾರ್ಯೆಂ – KONKANCATHOLIC.COM

ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿ ಲುವಿಸ್ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್‌ ಮಂಚ್‌ ಕಾರ್ಯೆಂ

February 20, 2024

ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆನಿ ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್‌ ಪರಿಗಣಿತ್ ವಿದ್ಯಾಪೀಠಚೊ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಸ್ಥೊ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜೋಡ್‌ ಆಸ್ರ್ಯಾಖಾಲ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿ ಲುವಿಸ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆರ್ ʻಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮಂಚ್ʼ ಕಾರ್ಯೆಂ 16 ಫೆಭ್ರೆರ್ 2024 ವೆರ್‌  ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್‌ ಪರಿಗಣಿತ್ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ್‌ ಹಾಚ್ಯಾ ರಾಬರ್ಟ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಸಲಾಂತ್‌ ಮಾಂಡುನ್‌ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್‌ ಪರಿಗಣಿತ್ ವಿದ್ಯಾಪೀಠಾಚೊ ರೆಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ದೊ. ಆಲ್ವಿನ್ ಡೆʼಸಾ, ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಚೊ ನಿಮಂತ್ರಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ‌ ಕೊಂಕಣಿ ಸಲಹಾಗಾರ್ ಸಮಿತಿಚೊ ವಾಂಗ್ಡಿ ಶ್ರೀ ಹೆನ್ರಿ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ (ಎಚ್. ಎಮ್. ಪೆರ್ನಾಲ್), ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ದೊ. ಫಾ. ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಂಯೋಜಕ್ ಶ್ರೀ ಜೋಕಿಮ್ ಪಿಂಟೊ ವೆದಿರ್‌ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ.

ದೊ. ಆಲ್ವಿನ್ ಡೆʼಸಾ ಹಾಣಿಂ ಜಮ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್‌ ಬರೊ ಯೆವ್ಕಾರ್‌ ಮಾಗೊನ್‌ ಕಾರ್ಯಾಚೊ ದಿಸ್ಟಾವೊ ದಿಲೊ. ಸಾಹಿತ್ಯ್‌ ಮಂಚಾಚೆ ಮುಖೆಲ್ ಧ್ಯೇಯ್‌ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂಯ್‌ ತಾಣಿ ಮಾಹೆತ್‌ ದಿಲಿ.

ಶ್ರೀ ಹೆನ್ರಿ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ ಹಾಣಿಂ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್‌ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಆಯೋಜಿತ್‌ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾವಿಶಿಂ ಆನಿ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಚಲಂವ್ಕ್‌ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್‌ ದಿಲಿ.

ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾವೆಳಾರ್‌ ಶ್ರೀ ಲುವಿಸ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಹಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್‌ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್‌  ಕೃತಿಯಾಂಚೆರ್‌ ಚಾರ್‌ ಪ್ರಪತ್ರಾಂ ಮಂಡನ್‌ ಜಾಲಿಂ. ಫಾಮಾದ್‌ ಲೇಖಕ್‌ ತಶೆಂಚ್‌ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ್ ಶ್ರೀ ಡೊಲ್ಫಿ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ಹಾಣಿಂ ‘ಲುವಿಸ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಹಾಚೆಂ ಜೀವಿತ್‌ ಆನಿ ಕೃತಿಯೊ ’ ಶ್ರೀ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಣಿಂ ʻಲುವಿಸ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಛಂದ್’, ʻರಾಕ್ಣೊʼ ಹಪ್ತ್ಯಾಳ್ಯಾಚೊ ಆದ್ಲೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಫಾ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಣಿಂ ‘ಸಂಪಾದಕ್‌ ಜಾವ್ನ್ ಲುವಿಸ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್’ ತಶೆಂಚ್‌ ಫಾಮಾದ್‌ ನಾಟಕ್‌ಕಾರ್‌ ದೊ. ಫಾ. ಅಲ್ವಿನ್ ಸೆರಾವೊ ಹಾಂಣಿ ‘ನಾಟಕ್‌ಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಲುವಿಸ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಷಯಾಂಚೆರ್‌ ಪ್ರಬಂಧ್‌  ಮಂಡನ್‌ ಕೆಲೆ. ದೊ. ಫಾ. ಮೆಲ್ವಿನ್ ಎಸ್.‌ ಪಿಂಟೊ ಸಭಾ ಚಲಯ್ಣಾರ್‌ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆ.

ಶ್ರೀ ಮರ್ವಿನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಹಾಣೆ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ. ಶ್ರೀ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್‌ ಕಾಸ್ಟೆಲಿನೊ ಆನಿ ಪಂಗ್ಡಾನ್‌ ಧ್ಯೇಯ್ ಗೀತ್‌ ಗಾಯ್ಲೆಂ. ಕು| ಡೆಲ್ವಿಟ ವೇಗಸ್‌ ಹಿಣೆ ಸಭಾ ಚಲಯ್ಣಾರಾಚಿ ಪರಿಚಯ್‌ ವಾಚ್ಲಿ. ಶ್ರೀ ಜೋಕಿಮ್ ಪಿಂಟೊ ಹಾಣೆ ಧನ್ಯವಾದ್‌ ಪಾಟಯ್ಲೆ.