KONKANCATHOLIC

Konkani Articles

ವಾದಾಳ್ ಉಟ್ಲಾಂರೆ ವಾದಾಳ್

ವಾದಾಳ್ ಉಟ್ಲಾಂರೆ ವಾದಾಳ್ ಉಟ್ಲಾಂ ಸತ್ರಿ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ‌ ಹಾಂವ್ ಸಗ್ಳೊಚ್ ಭಿಜ್ಲಾಂ ಟಿವಿಚ್ಯಾ ಪಡ್ದ್ಯಾನಿಂ ಆತಾಂ ಆಯ್ಲಾಂ - "ಮೆಕುನು" ನ್ ಕರಾವಳಿಕ್ ಆರಾವ್ನ್ ಧರ್ಲಾಂ - ಗ್ಲ್ಯಾನಿಶ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್, ಅಲಂಗಾರ್...

Food & Recipe