KONKANCATHOLIC

Konkani Articles

‘ಆಪ್ಣಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾತ್ ನಯ್ ಹೆರಾಂ ಖಾತಿರ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ ಖರೊ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಶೆಗುಣ್’ – ಅ|ಮಾ|ದೊ| ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ

"ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ಸಂಗೀತ್ಗಾರ್ ನಯ್. ಪೂಣ್ ಪದಾಂ - ಕಂತಾರಾಂ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಮ್ಹಜೆಂಯ್ ಮನ್ ಫುಲ್ತಾ. ಜ್ಯಾ ದಿಸಾ ಕೆವಿನ್ ಮಿಸ್ಕಿತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ, ತಾಚೆಂ ಸಾದೆಂಪಣ್, ಖಾಲ್ತೆಂಪಣ್ ಆನಿ ಶೆಗುಣ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಕೆವಿನಾಕ್ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್ಯಾಂಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಲ್ಲೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಕತ್ ಆಪ್ಣಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾತ್ ನಯ್, ಹೆರಾಂ ಖಾತಿರ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ..

Food & Recipe