KONKANCATHOLIC

Konkani Articles

ಫಾಲ್ಯಾ ಕಿತೆಂ?

ಪೊತೆಂಖಾಂದಾರ್ ಘಾಲುನ್ ಚಲ್ತಾ ಆಮ್ಸೊರೊನ್ ಹೊ ವಾರ್ಯಾರ್ಚ್ಸ್ ಧಲ್ತಾ ಥೈಂ ಹಾಂಗಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಕ್ ಧಾಂವ್ತಾ ಬೊಲ್ಸಾಂಕ್ ಹಾತ್ ಧರುನ್ ಚಲ್ತಾ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆಂಗ್ಡಿ ಸಬಾರ್ ಸದಾಂ ಜಮ್ತಾ ಲೋಕ್ ಹಜಾರ್ ವಿಕ್ತೆಂ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಘೆವ್ನ್ ಜಾಲಾಂ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ವೈಪ್ ಕರುನ್ ಬಿಲ್ಲ್ ಭೊರ್ಲಾಂ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಮೊಲಾಂ ದೆಂವ್ತಾತ್ ಖೈಂ ಮಾಸ್ಳಿ ಸೊವಾಯ್ ಸಾಟ್ ಜಾತಾ ಖೈಂ ಟೊಮೆಟ..

Food & Recipe