“ಸಂತ ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ 25ನೇ ಸಂಸ್ಮರಣಾ ದಿನಾಚರಣೆ ।। ನೇರಪ್ರಸಾರ ।। 09 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022” – KONKANCATHOLIC.COM