ಸಾತ್ ಮೊರ್ನಾಂ – KONKANCATHOLIC.COM

ಸಾತ್ ಮೊರ್ನಾಂ

September 14, 2019

ರಗ್ತಾನ್ ಭಿಜ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಘರ್ಚಿಂ ಮೆಟಾಂ
ಖಿಣಾನ್ ತುಟ್ಲ್ಯಾಂತ್ ದುಕಾಚಿಂ ಕಾಟಾಂ
ಪಾಕ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಫುಟ್ಲ್ಯಾತ್ ದುಕಾ ಝರಿ
ದುಕಾಂ ಪುಸುಂಕ್ ವೆಗಿಂ ಯೆಯಾ ವೋ ನಾರಿ

ಲಗ್ನಾ ತಿಬೊ ಮಾಜ್ವೊಂಚೆ ಫುಡೆಂ,
ಮೊರ್ನಾನ್ ತಿಕಾ ವಿಧೊವ್ ಕೆಲಾಂ
ಲಗ್ನಾ ಬಾಂಧಾ ರಂಗಾಳ್ ಸಾಡೊ
ಹಫ್ತ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಧವೊ ಜಾಲಾ

ಇತ್ಲೆಂ ವೆಗಿಂ ಆಪವ್ಣೆಂ ಆಯ್ಲೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್..??
ಕೊಣ್ ಚ್ಚ್ ನೆಣಾ ಜಾಲಾ.
ಆಪವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಪಾಳೊ ದೀವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿ
ವಾಟ್ ಚ್ಚ್ ಝಳ್ಕಾನಾ ಜಾಲ್ಯಾ.

ವ್ಹಯ್, ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ನ್ಂ ಗೆಲ್ಲಿಂ ತಿಂ
ಮಾಯೆಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್
ಆನಿ ಕೊಣೀ ಗರ್ಜ್ ನಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ
ಮಾಯೆಕ್ ಮೆಳಂವ್ಕ್

ದುಕಾಂ ಸುಕ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಪೊಲೆ ಬಾವ್ಲ್ಯಾತ್
ತೊಂಡಾಂ ಮೊನಿಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್
ಮಿರಿಯಾಂಚಾ ಮಧೆಂ ತಿಳ್ತಾ ಮನ್
ವಿಚಾರ್ತಾ, ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕೋಣ್..?

ವಿಳಾಪ್ ಅಂತ್ರಳಾಕ್ ಪಾವ್ಲಾ ತರೀ
ನಶಿಬ್ ಕುಕ್ಲಾಡಿ ಹಾಸ್ತಾ
ಜಿಣೆಂ ಶಾಶ್ವಿತ್ ನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹಣ್
ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಜಾಗಯ್ತಾ

-ಜೋಶ್ವಾ ಸೊಜ್, ಅಗ್ರಾರ್