ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥೊ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಿಭಾಗ್ ಆನಿ ಪದವ್ಯುತ್ತರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಅಧ್ಯಯನ್ ವಿಭಾಗ್, ವಿಶ್ವ್‍ವಿದ್ಯಾಲಯ್ ಸಾಂಜೆ ಕೊಲೆಜ್- ‘ಕೊಂಕಣಿ ಮಾಧ್ಯಮ್’ – ವೆಬಿನಾರ್ ಶಿಂಕಳ್ – KONKANCATHOLIC.COM

ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥೊ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಿಭಾಗ್ ಆನಿ ಪದವ್ಯುತ್ತರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಅಧ್ಯಯನ್ ವಿಭಾಗ್, ವಿಶ್ವ್‍ವಿದ್ಯಾಲಯ್ ಸಾಂಜೆ ಕೊಲೆಜ್- ‘ಕೊಂಕಣಿ ಮಾಧ್ಯಮ್’ – ವೆಬಿನಾರ್ ಶಿಂಕಳ್

August 28, 2020

ಮಂಗ್ಳುರ್: ಹ್ಯಾಚ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ  1, 8 ಆನಿ 15 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥೊ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಿಭಾಗ್ ತಶೆಂಚ್ ಪದವ್ಯುತ್ತರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಅಧ್ಯಯನ್ ವಿಭಾಗ್, ವಿಶ್ವ್‍ವಿದ್ಯಾಲಯ್ ಸಾಂಜೆ ಕೊಲೆಜ್ ಹಾಂಣಿ ಸಂಗಿಂ ಮೆಳೊನ್ ‘ಕೊಂಕಣಿ ಮಾಧ್ಯಮ್’ – ವೆಬಿನಾರ್ ಶಿಂಕಳ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಶಿಂಕ್ಳೆಚಿ ಪಯ್ಲಿ ವೆಬಿನಾರ್ `ಕೊಂಕಣಿ ಛಾಪ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಾಚಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪರಿಗತ್ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚ್ಣೆಥಂಯ್ ತಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ (ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ quantity ಉಣಿ ಜಾಯ್ತ್‍ಗೀ?)’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ಚಲ್ಲಿ. ವೆಬಿನಾರಾಚೆ ಸುರ್ವೆರ್ ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚೊ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ್ ಮಾ| ದೊ| ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಹಾಂಣಿ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೊ.

ಹ್ಯಾ ವೆಬಿನಾರಾಚೊ ಸಂಪನ್ಮೂಳ್ ವೆಕ್ತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮಾ| ದೊ| ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ ನೀರುಡೆ ಹಾಂಣಿ ಛಾಪ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಾಚೊ ಇತಿಹಾಸ್ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ವಿವರುನ್ ಛಾಪ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಾಚಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪರಿಗತ್ ಕಶಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ, ಆತಾಂ ಪ್ರಸಾರಾಚೆರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕಾಥಾವ್ನ್ ಯೆಕ್ಟಾಂಯ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಅಬಿಪ್ರಾಯ್ ಆಯ್ಕೊವ್ಪ್ಯಾಸಂಗಿಂ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತ್ಲಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಸರ್ವ್ ಸಂಪಾದಕಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂಕ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ಬರೊಚ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಿಂನಿ ಲೊಕಾಲಾಗಿಂ ಪಾವೊನ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಘರಾಂ ಘರಾಂನಿ ವಚೊನ್ ಪತ್ರಾಂಕ್ ವರ್ಗಣಿ ಜಮಂವ್ಚೆ ಮಾರಿಫಾತ್ ಪತ್ರಾಂಚೊ ವಿಕ್ರೊ ವಾಡಯ್ಜೆ ಪಡ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಅಬಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರ್ಲಿ ತರ್, ಮಿತ್ರ್, ಝೆಲೊ ತಶೆಂಚ್ ಕುರೊವ್ ಪತ್ರಾಚೊ ಮಾಜಿ ಸಂಪಾದಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಡೊಲ್ಫಿ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ಹಾಣೆ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆತಾಂಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂಕ್ ಬರೊಚ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾದಂಬರಿ ಸರಣಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳೆಂ `ಕುರೊವ್’ ವೆಗಿಂಚ್ ಪರತ್ ಸುರ್ವಾತ್ತಾಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ದೊ| ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊನ್ ಕಳಯ್ಲೆಂ.

ಕೊವಿಡಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾರ್ ಛಾಪ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಾಚಿ ಪರಿಗತ್ ಬದಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಛಾಪ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಾಚೆರ್‍ಯಿ ಪಡ್ಲಾ, ತರೀ ಅಜೂನ್ ಚಡ್‍ಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚ್ಪಿ ಛಾಪ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಾಕ್ ಪಾಟ್ ಕರ್ನ್ ವಚೊನಾ, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪತ್ರಾಂ ಮದೆಂ ಸ್ಪರ್ಧೊಯಿ ನಾ, ಜಾಯ್ರಾತಾಂಚೊ ಬರ್ಗೊಳ್‍ಯಿ ನಾ. ತರೀ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಿಕೋಧ್ಯಮ್ ಸಲೀಸಾಯೆಚೆಂ ನ್ಹಂಯ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ವೃತ್ತಿಪರ್  ಅನ್ಬೊಗ್‍ದಾರ್ ಸಂಪಾದಕಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ತಶೆಂಚ್ ಪತ್ರಿಕೋಧ್ಯಮಿಂನಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಬರ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ರಚ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ತಾಂಣಿ ಉಚಾರ್ಲಿ.

ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೊ ಕವಿ, ಪತ್ರ್‍ಕರ್ತ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ಹಾಣೆಂಯ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಅನ್ಬೊಗ್‍ದಾರ್ ಸಂಪಾದಕಾಂಚೆಂ ಉಣೆಂಪಣ್ ಜರೂರ್ ಅಸಾ. ಹೆ ದಿಶೆನ್ ಪತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕಾಂನಿ ಗುಮಾನ್ ದೀವ್ನ್ ಬರೆಂ ವಾಚಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಧುನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ವಾಚ್ಪಿಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂಕ್ ಸೊಧುನ್ ವಚೊನ್ ವರ್ಗಣಿ ಬಾಂದ್ಚೆ ದೀಸ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಿಕೋಧ್ಯಮಾಂತ್ ಉದೆತಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಅಬಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರ್ಲಿ.

ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಿಭಾಗಾಚಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಫ್ಲೋರಾ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊನ್ ಹಿ ವೆಬಿನಾರ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲಿ. ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಾಚೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಎಲ್ಸನ್ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಅರ್ಪಿಲೆ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾಧ್ಯಮಾಚಿ ದುಸ್ರಿ ವೆಬಿನಾರ್ `ಕೊಂಕಣಿ ಛಾಪ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಾಕ್ ಪರ್ಯಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗುಣಮಟ್ಟಾಚೆರ್ ತಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ (ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ quality ಉಣಿ ಜಾಯ್ತ್‍ಗೀ?)’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ಆಗೊಸ್ತಾಚೆ 8 ತಾರಿಕೆರ್ ಚಲ್ಲಿ. ವೆಬಿನಾರಾಚೆ ಸುರ್ವೆರ್ ವಿಶ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೇಂದ್ರ್ ಹಾಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣಯ್ ಹಾಂಣಿ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೊ.

ಹ್ಯಾ ವೆಬಿನಾರಾಚೊ ಸಂಪನ್ಮೂಳ್ ವೆಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್, ವಿಮರ್ಶಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎಮ್. ಎಮ್. ಪೆರ್ನಾಲ್ ಹಾಂಣಿ ಉಲವ್ನ್ – ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಆನಿ ಛಾಪೊ ಹಾಚೆ ಮದೆಂ ಕಾಯಿಂಚ್ ಫರಕ್ ನಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಛಾಪ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಾಕ್ ಪರ್ಯಾಯ್ ನ್ಹಂಯ್ ಬಗಾರ್ ದೊನೀ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಪೂರಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ಛಾಪ್ಯಾಂತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಜಾತಾ, ವಾ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಛಾಪ್ಯಾಂತ್ ಯೆತಾ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ದೊನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ಗುಣಮಟ್ಟ್ ಸಮಾಸಮ್ ಆಸಾ ಶಿವಾಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ಗುಣಮಟ್ಟ್ ಉಣೆ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಅಬಿಪಾಯ್ ಉಚಾರ್ಲಿ.

ದುಸ್ರೊ ಸಂಪನ್ಮೂಳ್ ವೆಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶ್ತಿ ವಿಜೇತ್ ಕವಿ, ಕವಿತಾ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಉಲವ್ನ್ – ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಕತ್ ಜಾಳಿಜಾಗೆ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಬಗಾರ್ ಫೇಸ್‍ಬುಕ್, ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್, ಯುಟ್ಯೂಬ್, ಇನ್‍ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸರ್ವ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂಯ್ ಆಸಾತ್ ಪುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಹ್ಯೊ ವೆದಿ ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಪಾರ್ ಜಾವ್ನಾಂತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಆಜ್ ಭಾಶೆಚೆಂ, ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ಮುಳಾವೆಂ ಗಿನ್ಯಾನ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಂನಿಂಯಿ ಬರಂವ್ಚೆಂ/ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲಾನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಭಾಶೆಚ್ಯೊ ಚುಕಿ ಚಡೊನ್‍ಂಚ್ ಆಸಾತ್. ಹಾಕಾ ಖಾಡುಂ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಭೋವ್ ಚಡ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ’ ಅಶೆಂ ಅಬಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರ್ಲಿ.

ಹೊ ವೆಬಿನಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಮಾ| ದೊ| ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ ಹಾಂಣಿ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಾಚಿ ಸಾಂದೊ ಕು| ಜೆನಿಶಾ ದೀಪಿಕಾ ಲುವಿಸ್ ಹಿಣೆ ಧನ್ಯವಾದ್ ಅರ್ಪಿಲೆ.

ತಿಸ್ರಿ ವೆಬಿನಾರ್ ಆಗೊಸ್ತಾಚೆ 15 ತಾರಿಕೆರ್ ಚಲ್ಲಿ. ವೆಬಿನಾರಾಚೆ ಸುರ್ವೆರ್ ಪದವ್ಯುತ್ತರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಅಧ್ಯಯನ್ ವಿಭಾಗ್, ವಿಶ್ವ್‍ವಿದ್ಯಾಲಯ್ ಸಾಂಜೆ ಕೊಲೆಜ್ ಹಾಚೊ ಸಂಯೋಜಕ್ ದೊ| ದೇವದಾಸ್ ಪೈ ಹಾಂಣಿ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೊ.

 `ಕೊವಿಡ್-19 ವೆಳಾರ್ ಮುಕೆಲ್ ವ್ಹಾಳ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಉದ್ವೇಗಾವ್ಪಿ ದೃಶ್ಯ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಆನಿ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆ ಮಾರಿಫಾತ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಶೆತಾಂತ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕೊಂಕಣಿ ದೃಶ್ಯ್ ಮಾಧ್ಯಮ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವೆಬಿನಾರಾಚೊ ಸಂಪನ್ಮೂಳ್ ವೆಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಕೆನರಾ ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹಾಚೊ ನಿರ್ಧೇಶಕ್ ಮಾ| ಬಾ| ರಿಚರ್ಡ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಂಣಿ ಮುಖೆಲ್ ವ್ಹಾಳ್ಯಾಂತ್ಲಾದೃಶ್ಯ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಕೊವಿಡಾ ವೆಳಾರ್ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಉಬ್ಜಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಭೆಂ, ಟಿಆರ್‍ಪಿ ಖಾತಿರ್ ದೃಶ್ಯ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಚೆ ವಿಪರೀತ್ ‘ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನಿವ್ಸ್’ ದಿಂವ್ಚಿ ಕಾಲೆತಿ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಟಿವಿ ವೀಕ್ಷಕಾಂಥಂಯ್ ದೃಶ್ಯ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಚೆರ್ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲೊ ಕಾಂಟಾಳೊ, ಹ್ಯಾ ಮದೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಭೋವ್ ಚಡ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ `ದಾಯ್ಜಿವಲ್ರ್ಡ್ 24×7’ ಟಿವಿ ಚ್ಯಾನಲಾನ್ ಕೊವಿಡಾಚ್ಯಾ ಸಂದಿಗ್ದ್ ಕಳಾರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಿತ್ ಕರ್ಚೆ ಸಂಗಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆ ಮರಿಫಾತ್ ದೃಶ್ಯ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂತ್ ಹಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಬದ್ಲಾವಣೆ ವಿಶಿಂ ಉಲವ್ಪ್ ದಿಲೆಂ.

ದುಸ್ರೊ ಸಂಪನ್ಮೂಳ್ ವೆಕ್ತಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಕೆಚ್ಯಾ ಗಯ್ರ್ ಹಾಜ್ರೆಖಾಲ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಸಾಹಿತಿ ತಶೆಂಚ್ ದಾಯ್ಜಿವರ್ಲ್ಡ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಚೊ ಸಹಸಂಪಾದಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೇಳಾ ಹಾಣೆ ದಾಯ್ಜಿವರ್ಲ್ಡ್ ಟಿವಿನ್ ಕೊವಿಡಾ ವೆಳಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾವಿಶಿಂ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ. ಹಿ ವೆಬಿನಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಮಾ| ದೊ| ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ ಹಾಂಣಿ ಚ¯ವ್ನ್ ವ್ಹೆಲಿ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಾಥಾವ್ನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ `ಪರ್ಜಳ್’ ಪತ್ರಾಚಿ ಸಂಪಾದಕಿ ಕು| ಜೊಸ್ಲಿನ್ ಮರೀನಾ ಡಿಸೋಜಾ ಹಿಣೆ ಧನ್ಯವಾದ್ ಅರ್ಪಿಲೆ.

ಹ್ಯಾ ತಿನೀ ವೆಬಿನಾರಾಕ್ ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜ್, ವಿಶ್ವ್‍ವಿದ್ಯಾಲಯ್ ಸಾಂಜೆ ಕೊಲೆಜ್ ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ 56 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೋಗಿಂನಿ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೊ. ಹಿ ವೆಬಿನಾರ್ ಶಿಂಖಳ್ ಆತಾಂ ಯುಟ್ಯೂಬಾಚೆರ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಹೆಂ ಲಿಂಕ್ ವಾಪಾರಾ. https://www.youtube.com/playlist?list=PLd7ihu-yLOfJjR4t1VmTRKGgbyk4YY1RQ