ವಸ್ತುರ್ – KONKANCATHOLIC.COM

ವಸ್ತುರ್

July 10, 2019

ವಸ್ತುರ್ ಬಾಬಾ ವಸ್ತುರ್.. ಸಗ್ಳ್ಯಾನಿತ್ಲ್ಯಾನ್ ವಸ್ತುರ್
ನ್ಹೆಸ್ಚಿ ತಿ ದಸ್ತುರ್
ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲೆಂ, ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಮೊಸ್ತು
ಜಾಯ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ವಸ್ತುರ್

ಪ್ಯಾಂಟ್-ಶರ್ಟ್, ವ್ಹೇಲ್ ಪಾಲವ್
ಕಾಪಾಡ್-ಮಿಡಿ, ಲುಂಗಿ-ಚಡ್ಡಿ
ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಸಕ್ಡಾಂ
ವಸ್ತುರ್…!!

ಬಾಳ್ಶ್ಯಾಕ್ ಲ್ಹಾನ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ವ್ಹಡ್
ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಲ್ಹಾನ್, ಮಾಂಯ್ಕ್ ವ್ಹಡ್
ಗರ್ಜೆ ಸಂಗಿಂ ಮರ್ಜಿ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್
ಇಲ್ಲೆಂಪುಣಿ ಜಾಯ್ ವಸ್ತುರ್…!!

ಆಶೆಂ ನ್ಹೆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಐಶ್ವರ್ಯಬರಿ ದಿಸ್ತಾಂ,
ತಶೆಂ ನ್ಹೆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ದೀಪಿಕಾಬರಿ ದಿಸ್ತಾಂ,
ಸಕ್ಕಡ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಮಾತ್ರ್ ದಿಸ್ತಾಂ
ವಸ್ತುರ್ ಬಾಬಾ ವಸ್ತುರ್, ಜಾಯ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಕ್ ವಸ್ತುರ್

ಆಶೆಂ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ಪಡ್ದೊ ಜಾತಾ,
ತಶೆಂ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ವ್ಹೋಲ್ ಜಾತಾ,
ನಿದೊಂಕ್ ಬರೊ ಸಾಂಗಾತೀ ದಿತಾ
ವಸ್ತುರ್ ಬಾಬಾ ವಸ್ತುರ್, ಜಾಯ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಕ್ ವಸ್ತುರ್

ನ್ಹೆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಕಾಪಾಡ್ ಜಾತಾ
ಪೊಕ್ರಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಲಿಪೊಂಕ್ ಜಾತಾ
ಅಮಾಲಿ ಪ್ರೇಮಿಕ್ ಪಾಳ್ಣೆಂ ಜಾತಾ,
ವಸ್ತುರ್ ಬಾಬಾ ವಸ್ತುರ್, ಮ್ಹಾನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾ ತೆಂ ವಸ್ತುರ್

ಥಂಡಿಯೆಂತ್ ತೆಂ ಊಬ್ ದಿತಾ
ಧಗಿಂತ್ ಘಾಮ್ ಪುಸುಂಕ್ ಜಾತಾ
ಆಕ್ರೇಕ್ ಆಬಾಕ್ ನಿದಾಂವ್ಕ್ ಜಾತಾ
ವಸ್ತುರ್ ಬಾಬಾ ವಸ್ತುರ್, ಖರೆಂಚ್ ಜಾಯ್ ವಸ್ತುರ್

ಕುಡ್ಕೊ ನ್ಹೆಸಾನಾಶೆಂ ಭೊಂವ್ ಲ್ಲೊ ಆದಾಂವ್
ಫಳ್ ಖಾವ್ನ್ ವಸ್ತುರಾಚೊ ಗುಲಾಮ್ ಜಾಲೊ
ಖೊಲೆ ಗುಂತುನ್ ಥಕೊನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಬಾವ್ಡೊ
ವಸ್ತುರ್ ಬಾಬಾ ವಸ್ತುರ್, ಜಾಯ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಕ್ ವಸ್ತುರ್..!!

-ಜೋಶ್ವಾ ಸೊಜ್, ಆಗ್ರಾರ್