ಪಾವ್ಸಾಚ್ಯೊ ಕಂತಿಗೊ – KONKANCATHOLIC.COM

ಪಾವ್ಸಾಚ್ಯೊ ಕಂತಿಗೊ

July 19, 2019

ಘಡ್ಗಡ್ಯಾ-ಝಗ್ಲಾಣ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ಮೊಡಾಂಚೊ ನಾಚ್
ಆನಿ ಆಬ್ಳೆ ಸುರು ಜಾಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಭಿಜಾನಾಕಾ ಬಾಯೆ, ಸತ್ರಿ ಸೊಡವ್ನ್ ವಚ್
ಭಿಜ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಳ್ತಲೊ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ತುಜೊ ವೇಸ್

ಶೆರಾ ಮಾರ್ಗಾ ದೆಗೆನ್ ಚಲ್ತಾನಾ ಚುಕಯ್ ಉಸಾಳ್ಚೆಂ ಉದಾಕ್
ಕೊಣಾಕ್ ಕಳಿತ್ ತಾಂತುಂ ಆಸಾ ಕಿತೆಂ ಬದಿಕ್
ನಾಂವ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ನ್ಹಂಯ್ ಪಿಡಾ,
ಮಾಗಿರ್ ಕೊಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ಇಜಾ ಉಬ್ಗೊಣೆಕ್.

ಡ್ರೈನೇಜಿಚಾ ಉದ್ಕಾಕ್ ಮಾರೊಗ್ ಚ್ಚ್ ವಾಟ್
ಪೊಟ್ ವಯ್ರ್ ಕರ್ನ್ ನಿದ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿನ್ ದವ್ರುಂಕ್ ನಾ ಮೇಟ್
ಫುಡಾರಿ ಸೊಡ್ತಾ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಆಶ್ವಾಸನಾಂಚಿ ಲಾಟ್
ಹಾಚಾ ಮಧೆಂ ಲಿಪ್ಲ್ಯಾ ವಾಟ್ಸುರ್ಯಾಚಿ ಬೊಬಾಟ್.

ಕೊರ್ಪೊರೇಶನಾಕ್ ಆನಿಕೀ ಪಡೊಂಕ್ ನಾಂತ್ ನಿತಳ್ ಉದ್ಕಾಚಿಂ ಸೊಪ್ಣಾಂ
ಬಾವ್ಡೊ ಚಿಂತಾ ಆಜ್ ನ್ಹಂಯ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಯೇತ್ ಕೊಣ್ಣಾಂ
ಪಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ಯಾಂ ನ್ಹಾಂವ್ಕೀ ತೆಂ ಉಪ್ಕಾರಾನಾ
ಪಿಯೆಲ್ಲೊ ದೆವಾಕ್ ತ್ತ್ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಕೊಣ್ಣಾಂ

ಜಳಾರ್ಯಾಂಚಿಂ ಗಾಣಾಂ ಸದಾಚಿಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್
ರಗ್ತಾದಾನ್ ಹರೇಕಾ ಸಾಂಜೆಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಜಾಲಾಂ
ಹಾಚೆಸಂಗಿಂ ವೀಜ್ ಸಕತೀ ಅಪಾಲಿಪಾ ಖೆಳ್ತಾ
ಕಿತೆಂ ಕಿತೆಂ ಚಾಬೊನ್ ಸಕಾಳಿಂ ಆಪ್ಣಾಚಿಚ್ ವ್ಹಳೊಕ್ ಖಂಯ್ ಮೆಳ್ತಾ.!!

ಪಾಪ್ ಬಾವ್ಡೊ ಸದಾಂ ನೀದ್ ತೊ ಖಳ್ತಾ
ಸಕಾಳಿಂ ಉದೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸುರ್ಯಾಕ್ ಪಳವ್ನ್ ಶಿಣ್ತಾ
ತಾಕಾ ತುಕ್ಲಾಂವ್ಕ್ ರವಿ ದನ್ಪಾರಾಂ ತಾಳ್ವೆರ್ ತಾಚಾ ನಾಚ್ತಾ
ಸಾಂಜ್ ಜಾತಾನಾ ಬಾವ್ಡೊ ಪಿಸಾಂತುರ್ ಜಾತಾ

ನಿದೊಂಕ್ ವೆಚಾ ಫುಡೆಂ ರಚ್ನಾರಾಲಾಗಿಂ ಪರಾತ್ತಾ
ಕೊರ್ಪೊರೇಶನಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಬರಿ ಬೂದ್ ದೀ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ತಾ
ಆಜ್ ಪುಣಿ ನೀದ್ ಪಡ್ತಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆತಾ
ಆನಿ ಅಶೆಂ ನಿದೊಂಕ್ ವೆತಾ.

-ಜೋಶ್ವಾ ಸೊಜ್, ಅಗ್ರಾರ್