ನಾವೇನಿದ್ದರೂ ಮಣ್ಣಿನ ಮಾಡಕೆಗಳು. ದೇವರು ಅದರೊಳಗಡೆ ಮಾಣಿಕ್ಯ ತುಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಫಾ. ಸಿರಿಲ್ – KONKANCATHOLIC.COM

ನಾವೇನಿದ್ದರೂ ಮಣ್ಣಿನ ಮಾಡಕೆಗಳು. ದೇವರು ಅದರೊಳಗಡೆ ಮಾಣಿಕ್ಯ ತುಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಫಾ. ಸಿರಿಲ್

June 18, 2020