ಏಕ್ ಮೂಟ್ ಮಾತಿ – KONKANCATHOLIC.COM

ಏಕ್ ಮೂಟ್ ಮಾತಿ

May 14, 2019

ಆದಿಂ ಮಾಗಾ ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾಂತ್ ಎಕ್ಲೊ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಜಾಣೆ ಸೊಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್. “ಗಾಳಿ ಮ್ಹಾರ್ನಾರೆ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ, ಬೆವಾರ್ಶಾ…! ಶಿರಾಪ್ ಘಾಲಿನಾರೆ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ… ಮಾತ್ತಿ ಖಾವ್ನ್ ವಚೊಂಕ್…!” ಸೊರೊ ಪಿಯೆನಾ ಮ್ಹಣ್ ಘೊಟ್ಲ್ಲೆ ಬರಿ!
ಆತಾಂ ಹೊ ‘ಮಾತ್ತಿ ಖಾವ್ನ್ ವಚೊಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಶಿರಾಪ್ ಭಾರಿಚ್ ಪುರಾತನ್ ಕಾಳಾಚೊ. ಪರ್ಬುಂಗೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಹಕ್ಕಾಚೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ. ಆತಾಂ ಆಮಿ ಮೊಸ್ತು ಸುಧಾಲ್ರ್ಯಾಂವ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಶೆರಾಂನಿ. ಹಳ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಬಹುಷಾ ಆತಾಂಯ್ ‘ಮಾತ್ತಿ ಖಾವ್ನ್ ವಚೊಂ…’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಲೆ ತ್ಯೆ ಜಿಬೆರ್ಚ್ ಆತಾಂಯ್ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಕಾಣ್ಘೆತಾತ್ ಕೊಣ್ಣಾ.
ಪುಣ್ ಶೆರಾಂನಿ ಆಮ್ಚ್ಯೊ ಗಾಳಿ ಮೊಸ್ತು ‘ರಿಫಾಂಯ್ಡ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ “ಗೊ ಟು ಹೆಲ್ಲ್…!” “-ಕ್ ಯುವರ್ಸೆಲ್ಫ್!” ಇತ್ಯಾದಿ “ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಈಟ್ ಮಡ್ ಎಂಡ್ ಗೊ…!” ಅಶೆಂ ಕೊಣ್ಯಿ ಮ್ಹಣಾನಾ. ಅಶೆಂ ಶೆರ್ಕಾರಾಂನಿ ‘ರಿಫೈನ್ಡ್’ ಗಾಳಿ ಮಾರ್ಲೆಲ್ಯೆ ಜಿಬೆರ್ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಸೆಂವ್ಚೊ.
ತಾಕಾ ಪೂರಾ ಮಾತ್ತಿ ಘಾಲ್ಯಾಂ ಆತಾಂ. ವಿಷಯ್ ಕಸಲೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಆಮಿ ಮಾತ್ತಿ ಖಾವ್ನ್ ವಚೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಶಿರಾಪ್ ಘಾಲ್ನ್ ಪಾಪ್ ತ್ಯೆ ಮಾತ್ಯೆಕ್ ಕಿತ್ಯಾ ಆಮಿ ಹಲ್ಕ್ ಕರ್ಚೆಂ? ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ ಮಾತಿ. ತಿ ಮಾತಿ ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಆಮಿ ಆಸ್ತ್ಯಾಂವ್ಗಿ? ಆಮಿ ಸಕ್ಡಾಂ ತ್ಯೆಚ್ ಮಾತ್ಯೆಚಿಂ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲಿಂ ನಹಿಂಗಿ? ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸಿಂಜಿಚ್ಯಾ ಬುದ್ವಾರಾ ಯಾಜಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ತೊ ಗೊಬೊರ್ ಥಾಪುನ್ “ಧುಳಿಚೊ ತುಂ, ಧುಳಿಕ್ ಪಾಟಿಂ ವೆತಲೊಯ್” ಮ್ಹಣೊನ್ ವರ್ಸಾ ವರ್ಸಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಿತ್ಯಾ ರಿಮಾಂಯ್ಡ್ ಕರ್ತಾ?
ಆನಿ ಗೊಬೊರ್ ಕಿತ್ಯಾ? ಧುಳ್ಚ್ ಕಿತ್ಯಾ ಬೆಂಜಾರ್ ಕರ್ನ್ ಥಾಪುನೊಜೊ. ಗೊಬೊರ್ ಹಿಂದ್ವಾಂಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್. ತಾಂಕಾಂ ಹುಲ್ಪಾಂವ್ಚೆಂ. ಆಮ್ಕಾಂ ಪುರ್ಚೆಂ. ಮಿರ್ನಿ ಕಡೆ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಚುಡೆತ್ಯೊ ಹುಲ್ಪಾಂವ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ಮಾತಿ ಆರಾವ್ನ್ ಹಾಡಿಸೊನಾಂಗಿ?
ಎಕಾ ಲೆಕಾನ್ ಗೊಬೊರ್ಯಿ ಮಾತ್ಯೆಚೆಂಚ್ ರೂಪ್ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ. ಚುಡೆತ್ಯಾಂಚೆ ಮಾಡ್ ಮಾತ್ಯೆಂತ್ಲೆಚ್ ಉಬ್ಜಾಲ್ಯಾತ್ ನ್ಹಯ್ಗಿ? ಆನಿ ಹುಲ್ಪಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ಯಿ ತೊ ಗೊಬೊರ್ ವೆಚೊ ಮಾತ್ಯೆಕ್ಚ್. ಕಾಂಯ್ಚ್ ಫರಕ್ ಪಡಾನಾ.
ಹಿ ಮಾತ್ಯೆಚಿ ಗಾಳ್ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂನಿ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. “ಮಣ್ಣ್ ತಿಂದ್ದ್ ಪೆÇೀವಡ್ ಅಂಚಿ…! ಮ್ಹಣ್ ತುಳ್ವ್ಯಾಂಚೆ ಮ್ಹಣ್ತಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ “ಮಣ್ಣು ತಿಂದು ಸಾಯಲಿ ಆಚೆ…!” ಮ್ಹಣ್ ಕನ್ನಡಾಂತ್ಯಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ “ಬೈಟ್ ದ ಡಸ್ಟ್” ಮ್ಹಣ್ತಾತ್, ಪುಣ್ ಗಾಳ್ ಜಾವ್ನ್ ನ್ಹಯ್, ಮೊರ್ಣಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾವ್ನ್. ಎಕಾ ತುಳು ಪದಾಂತ್ “ಮಣ್ಣ್ ತಿಂದ್ದ್ ಪೆÇೀಪಾ…” ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ?
ಆತಾಂ, ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲೊ ಹರ್ಎಕ್ಲೊ ಮಾತಿ ಖಾವ್ನ್ಚ್ ಮೊರ್ತಾ. ನಾಕಾ… ಮಾತಿ ಖಾವ್ನ್ಂಚ್ ವಾಂಚ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ.
ವ್ಹಯ್, ಕಿತ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಖಾತಾಂವ್ ತಿ ಮಾಸಾಂ, ರಾಂದ್ವಯ್, ಫಳಾಂ, ಜೆವ್ತಾಂವ್ ತೊ ತಾಂದು, ಗೋಂವ್, ಪಿಯೆತಾಂವ್ ತೆಂ ಉದಾಕ್, ಸುರ್, ಸೊರೊ, ಚ್ಹಾ, ಕೊಫಿ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಪೂರಾ ಮಾತ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್? ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಮಾತಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ನಾತ್ಲಿ ತರ್ ಜೀವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆಸ್ತೊ? ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಮಿ ದೆಖ್ತಾಂವ್, ಆಪಡ್ತಾಂವ್, ಉಚಾರ್ತಾಂವ್, ಖಾತಾಂವ್, ಜೆವ್ತಾಂವ್, ಪಿಯೆತಾಂವ್. ಸಗ್ಳೆಂ ಮಾತ್ಯೆಚಿಂಚ್ ವಿವಿಧ್ ರುಪಾಂ ನ್ಹಯ್? ಶೆವೊಟಿಂ ಹರ್ಯೆಕಾ ವಸ್ತುಚಿ ಆವ್ದಿ ಮುಗ್ದಾತಾನಾ ತಿ ವಸ್ತ್ ಪಾಟಿಂ ಮಾತ್ಯೆಂತ್ ಸೆರ್ವಾತಾ ನ್ಹಯ್?
ಮಾತ್ತಿ ಖಾವ್ನ್ ವಚೊಂದಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಆನಿ ಮೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗದ್ದಾಳಾಯೆನ್ ವರ್ನ್ ತ್ಯೆಚ್ ಮಾತ್ಯೆಂತ್ ಪುರ್ಚೆಂ. ನಿಂಗಳೆ ಬಾಯಿಗ್ ಮಣ್ಣ್, ಎಂಗಳೆ ಬಾಯಿಗ್ ರೊಟ್ಟಿ!
ಎಕ್ಲೊ ಸರಾರಾಂ ಇಗರ್ಜಿ ಕುಶಿನ್ ವೆಚೊ ಪಳೆಲ್ಲೊ ಆನ್ಯೆಕ್ಲೊ ವಿಚಾರ್ತಾ “ಖಂಯ್ ಧಾಂವ್ತಾಯ್ ಸಾಯ್ಬಾ?” ಪಯ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ “ಮೊರ್ಣಾಕ್…” ದುಸ್ರೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ, “ಮೆಲಾ, ತೊ ತುಜೊ ದುಸ್ಮಾನ್ ನ್ಹಯೆ ಸಾಯ್ಬಾ?” “ವ್ಹಯ್, ತೊ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚೊ ನಾಕಾ, ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ಯಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಿ ಘಾಲ್ನ್ ಯೆತಾಂ…!”
ನಿಮಾಣೆ ಮ್ಹನಿಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ?
ಏಕ್ ಮೂಟ್ ಮಾತಿ…!