ಅರ್ಪಣ್ – KONKANCATHOLIC.COM

ಅರ್ಪಣ್

December 1, 2020

ತುಜ್ಯಾ ವೆಂಗೆಕ್ ಆಟವ್ನ್
ತುಕಾ ಭೊಗ್ಣಾಂನಿ ನೆಟವ್ನ್
ತುಜ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಂತ್ ಮನಾಕ್ ಧಲವ್ನ್
ತುಜೊ ಸ್ಪರ್ಶ್ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಜಾಗೊ ದವರ್ನ್
ತುಜೆ ಸಂಗಿಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ
ಹಜಾರ್ ಮೆಟಾಂಕ್ ಅತ್ರೆಗುನ್ ರಾವುನ್
ತುಜೆ ಸಂಗಿಂ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿಯಾಂಕ್ ನಿಯಾಳ್ನ್
ತುಕಾ ಮನಾಂತ್ ಚ್ಚ್ ಚಾರ್ ಉಮೆ ದೀವ್ನ್
ತುಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ವೆಂಗೆಚಿ ಊಬ್ ಜಾಗಿ ದವರ್ನ್
ತುಕಾ ಚಿಂತುನ್ ಭೊಗ್ಚ್ಯಾ ಆಟೆವಿಟ್ಯಾಂಕ್ ರುಜ್ವಾತ್ ಜಾವ್ನ್
ಕಾಳ್ಜಾ ತಡಿಕ್ ಮಾರ್ಚಾ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಲ್ಹಾರಾಂಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದೀವ್ನ್
ಹೆಂ ಕವನ್ ತುಜ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಥಳಾ ಅರ್ಪಿತಾಂ.
– ಜೋಶ್ವಾ ಸೊಜ್, ಅಗ್ರಾರ್