KONKANCATHOLIC

ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ ಆಟ್

ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ ಆಟ್


ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ ಆಟ್ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಸಮುದಾಯೆಕ್ ಕಿತೆಂ ನವಾಲ್
ಫೆಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್‍ಗಿ ರಾಂದ್ವಯ್ ಕಿತ್ಲಿ ಬಗಾ? ಏಕ್ ವಿಶೇಶ್ ಸವಾಲ್
                    ಪರ್ಮಳ್ಚಿಂ ಫುಲಾಂ, ಕೊಬು, ಶಿರೊತಿ, ನವಿ ಕಣ್ಶಿ
                    ಪ್ರಕೃತೆಂತ್ ದೆವಾಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್
                    ಚೆಡುಂ ಭುರ್ಗೆಂ, ಆವಯ್ಪಣ್, ಎಕ್ವಟ್
                    ನವೆಂ ಸೆಂವ್ಚೆಂ ಘಡಿತಾಂ ಥರಾವಳ್
ಆದಿಂ ಆಮಿ ಫುಲಾಂಕ್ ಸೊದುನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂವ್
ವೊಡ್ತಾಂ ಹಿತ್ಲಾಂ ಗಾದ್ಯಾ ಮೆರಾಂನಿ
ಆಜ್ ಫುಲಾಂ ಜರ್ ಖಂಯ್ ಮೆಳ್ತೆಲಿಂ
ಮಂಗ್ಳುರ್ ತಸಲ್ಯಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಶ್ಹೆರಾಂನಿ
                    ಫೆಸ್ತಾಕ್ ರಾಂದ್ವಯ್ ಘರಾಚ್ಚ್ ಜಾತಾಲಿ
                    ಲಾಂಬ್ ಲಾಂಬ್ ಸಾಂಗೊ ವಾಲಿ ಭೇಲಾಂನಿ
                    ಆಜ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗು ಮೊಂತಿ ಬಾಯೆ
                    ಬಾವೊನ್ ಸುಕ್‍ಲ್ಲಿಂ ತೊವ್ಶಿಂ ಬಜಾರಾಂ ಮೊಲಾಂನಿ
ಘಮಘಮ ಪರ್ಮಳ್ ರುಚಿಕ್ ನಿಸ್ತ್ಯಾಂತ್
ಅಪ್ರೂಪ್ ಮಿಲನ್ ಆಳೂಂ – ದೆಂಟ್ಯಾಂಚೆ
ಸಕ್ಕಡ್ ಲಾಗಿಂ ಸರ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಯಾಂ
ಕುಟಮ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ ವಾಂಟ್ಯಾ ಫಾಂಟ್ಯಾಂಚೆ
                    ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಎಕ್ವಟ್ ಭೊಗ್ಸಾಣೆಂ
                    ಮೊಗಾ ಮಾಯ್ಪಾಸಾಚಿ ಶಿರೊತಿ ಖಂಯ್ ಪಿಂಜ್ಲ್ಯಾ?
                    ವೋರ್ನಾಕ್ ದೋಯ್ ಘಾಲ್ನ್ ಚಾಳ್ತಾನಾ
                    ದಾಳ್ ಕಿತೆಂ ಮೊಸ್ರಾ ಉಜ್ಯಾರ್‍ಚ್ಚ್ ಶಿಜ್ಲ್ಯಾ?
ರಾಂದ್ಚೆ ತರ್ ಕಿತೆಂಯಿ ರಾಂದಾ
ಸಾಂಗೊ, ಗೊಸಾಳಿಂ, ಬೆಂಡಾಂ
ಸಾಂಗಾತಾ ಬಸೊನ್ ನವೆಂ ಜೆವ್ಯಾಂ
ಎಕಾಮೆಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಂತೊಸಾಚಿಂ ತೊಂಡಾಂ
                    ಕಾರೆತ್ಯಾಚೆಂ ನಿಸ್ತೆಂ ಖಾತಾನಾ ಮಾರ್ತೆಲಿ
                    ಜಿಬೆರ್ ಸಂಯ್ಬಾಚಿ ಕೊಡ್ಸಾಣ್
                    ಪೂಣ್ ಕೊಬು ಚಾಬೊನ್ ಚಿಂವ್ತಾನಾ
ಆಸ್ತೆಲಿ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಗೊಡ್ಸಾಣ್
ಆಮ್ಶೆಂ ತಿಕ್ಶೆಂ ಸರ್ಶಿಕ್ ಭರ್ಶಿಕ್ ಕಿತೆಂಯಿ ಆಸೊಂ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್
ಮರ್ಯೆಚೆ ಪಾಚ್ವೆ ಶೆಗುಣ್ ಫುಲೊಂವ್ಯಾಂ
ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಪುರೊ ಆತಾಂ ವೊಗೆ ರಾವಾ
ಬಾಳ್ ಮೊಂತಿ ಮರಿ ನಿದೊಂದಿ ಪಾಳ್ನೆ ಧಲೊಂವ್ಯಾಂ.


ಮರ್ವಿನ್ ಸೋಜ್
ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾ.

Leave Your Comment