KONKANCATHOLIC

ಸೊಧ್ಪಿಸ್ವಾತಾ ಮನ್, 
ಚಿಂತುನ್ ತೆಂ ಕೋಣ್ 
ಸೊಧ್ತಾ ಸದಾಂ ತಾಕಾ ಮ್ಹಜಿ ದೀಷ್ಟ್ 
ಸಾಂಗುಂ ಕಶೆ ಹೆ ಕಶ್ಟ್ 

ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದೊಳೆ ಮೆಳೊನ್ ಮುಕಾಮುಕಿಂ ನದ್ರೆಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೆಂ 
ಶಿಂತಿದ್ ಸಮಾ ಜಾತಾನಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಹೆಳ್ಕೆಭಾಯ್ರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ 
ದೀಸ್ ವೆತಾನಾ ಮನಾ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಮುಕಾಮ್ಹಳ್ ತಾಚೆಂ ಖಂಚ್ಲೆಂ 
ಆನಿ ತ್ಯಾ ಮುಕಾಮ್ಹಳಾಕ್ ಸೊಧುನ್ ದೊಳೆ ಥಕ್ಲೆ 

ದೀಸ್ ಗೆಲೆ ಆನಿ ಮ್ಹಯ್ನೆ ಧಾಂವ್ಲೆ 
ಸೊಧ್ ಮುಕಾರ್ಲಿ ಆನಿ ಸೊಧ್ ಚ್ಚ್ ಏಕ್ ಮಿಸಾಂವ್ ಜಾಲೆಂ 
ಕಶೆ ಸೊಧ್ಲ್ಯಾರೀ ತೆಂ ಏಕ್ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಚ್ಚ್ ಜಾಲೆಂ 
ಸೊಧುನ್ ಸೊಧುನ್ ಏಕ್ ವರ್ಸ್ ಚ್ಚ್ ಕಾಬಾರ್ ಜಾಲೆಂ 

ಆನಿ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ನದ್ರೆಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ 
ಖಿಣ್ ಭರ್ ಸಂಸಾರ್ ರಾವ್ ಲ್ಲೆ ಬರಿಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ 
ಆನಿ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ನಶಿಬಾಚೊ ಖೆಳ್ ಜಿಕ್ಲೊ 
ಆನಿ ತೆಂ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲೆಂ 

ಹಾಯ್ ದೆವಾ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಂ ಪಾವ್ 
ಸೊಧುನ್ ಸೊಧುನ್ ಥಕೊನ್ ಗೆಲಾಂ ಹಾಂವ್ 
ತೆಂ ಮೆಳ್ತಾ ವಾ ನಾ ತೆಂ ನಖ್ಖಿ ಕರ್ 
ಹ್ಯಾ ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಲದಿನೆಕ್ ಏಕ್ ಪೋಂತ್ ಫಾವೊ ಕರ್ 

ಮೆಳ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ, ಸಕ್ಕಡ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ತಯಾರ್ 
ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ನಿರ್ಮೊಣೆಂ ಮ್ಹಣ್ ವಗೊ ರಾವೊಂಕೀ ತಯಾರ್ 
ರಚ್ನಾರಾ ವಿಸರ್ನಾಕಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಸಾಂ ಹಾಂವ್ ಜೂನ್ ಆನಿ ಅಂಕ್ವಾರ್ 
ಸೊಧುಂಕ್ ತಾಚೆಬರಿಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಹ್ಯಾ ಸ್ರಶ್ಟೆರ್.!! 

-ಜೋಶ್ವಾ ಸೊಜ್, ಅಗ್ರಾರ್ 

Leave Your Comment