ರೋಶು, ಬಜ್ಪೆ ಹಾಚೊ 70 ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಚಿಂ ಕವಿತಾ ಆಟಾಪ್ಚೊ ‘ಗಿರ್ಬುಜಿ’ ಪುಸ್ತಕ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ – KONKANCATHOLIC.COM

ರೋಶು, ಬಜ್ಪೆ ಹಾಚೊ 70 ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಚಿಂ ಕವಿತಾ ಆಟಾಪ್ಚೊ ‘ಗಿರ್ಬುಜಿ’ ಪುಸ್ತಕ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್

September 20, 2021

ಮಂಗ್ಳುರ್: ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಹಿನ್ಯಾಳೆಂ ಪತ್ರಾಚೊ 13ವೊ ವಾರ್ಶೀಕೋತ್ಸವ್ ಸಪ್ತೆಂಬರಾಚ್ಯಾ 15 ತಾರಿಕೆರ್, ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಗುಡೊ ಬಿಕರ್ನಕಟ್ಟೆ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಚಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿ ರೋಶು, ಬಜ್ಪೆ ಹಾಚೊ 70 ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಚಿಂ ಕವಿತಾ ಆಟಾಪ್ಚೊ ‘ಗಿರ್ಬುಜಿ’ ಪುಸ್ತಕ್ ಮಾ.ಬಾ. ಜೊರ್ಜ್ ಸಾಂತುಮಾಯೊರ್, ಸಹವ್ಹಡಿಲ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಗೊಂಯ್ ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯ್ ಹಾಣಿಂ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲೊ.

ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಸಂಚಾಲಕ್ ಮಾ.ಬಾ. ಚಾಲ್ರ್ಸ್ ಸೆರಾವೊ, ಧ್ಯಾನವನ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಹಾಚೆ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಮಾ.ಬಾ. ಸ್ಟೀವನ್ ಪಿರೇರಾ, ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ನಾನು ಮರೋಲ್ ತೊಟ್ಟಾಮ್ ತಶೆಂಚ್ ಪತ್ರಾಚೆ ಸಂಪಾದಕ್ ಮಾ.ಬಾ. ಜೊ.ಸಿ. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಆನಿ ಕವಿ, ಲೇಖಕ್ ರೋಶು ಬಜ್ಪೆ ವೆದಿಚೆರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ರು. 150/-. ಪ್ರತಿಯೊ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನಿಂ ರೋಶು, ಬಜ್ಪೆ ಹಾಚ್ಯಾ ನಂಬ್ರಾಕ್ 9880119515 ವಾ ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ದಫ್ತರಾಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ಚೊ.