ವ್ಹಡ್ಪಣ್ – KONKANCATHOLIC.COM

ವ್ಹಡ್ಪಣ್

July 1, 2019

ತರ್ ಆಕೇರಿಕ್ ತರೀ ತುಜೆಂ ವ್ಹಡ್ಪಣ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂಯ್
ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಲಿಪಯಿಲ್ಲೆಂ
ಹಂಕಾರಾಚೆಂ ಜಿಡೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲೆಂಯ್
ಸೈಲಾಪಾನ್ ದೋಡ್ನ್ ಭಿತರ್ ದೊವರ್ ಲ್ಲೆಂ

ಶಿಂತೆದ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಶಿಂದ್ಚ್ಯಾ ಪಾಸತ್
ಉತ್ರಾಂ ಫಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜೊಕ್ಲೊಯ್
ಆನಿಕೀ ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾವ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಗೀ
ದೊಳ್ಯಾನಿಂಚ್ ಉಜೊ ವೊಂಕ್ಲೊಯ್

ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ತುಜೆಕಡೆ ಉಲಂವ್ಕ್, ತುಕಾ ಪಳವ್ನ್ ವೊಳೊಂವ್ಕ್
ಗರಜ್ ನಾತ್ ಲ್ಲಿ ಇತ್ಲೆ ಕಶ್ಟ್ ಕಾಡುಂಕ್
ಪುರೊ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ ಸಮಾಧಾನೆಚೆಂ ಏಕ್ ಉತಾರ್
ಮರ್ಯಾದ್ ದೀವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್

ಉತ್ರಾಂ ಧಾರ್ ತುಜಿ ಪರ್ನಿ ಜಾಲ್ಯಾ, ದೊಳೆ ಸುಕೊನ್ ಬಾವೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್
ವಯ್ಜಾಕ್ ವಚೊನ್ ವೆಗಿಂ ಮೇಳ್
ತಾಂಕ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೊಂಡಾರ್ ಸುಕ್ಯೊ ಹಾಸೊ ಘೆವ್ನ್,
ಘರಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ಪಳ್.

ಆಸ್ಲ್ಯೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಸೊ ತೊಂಡಾರ್,
ಜಾತೆಂ ತೆಂ ಕಿರಾ ಬೊಂಚಿಯೆಚೆಂ ನಾಕ್,
ಶೂರ್ಪನಖಿಚಿ ಸಾವ್ಳಿ ತಾಕಾ ಪಡ್ಲ್ಯಾ
ಭಿಂಯಾನ್ ಮಾರ್ತಾ ಹಾಕ್

ಚಿಂತಿನಾಕಾ ಜಿಕ್ಲೆಂಯ್ ಮ್ಹಣ್
ಮೌನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಪಳೆವ್ನ್-ಜಾಲಾಂ ಹಾಂವ್ ವಿರಾರ್
ಕಾಮ್ ದೀ ಜಿಬೆಕ್ ಆನಿ ಉಜ್ಯಾ ಉಬೆಕ್
ಆಸಾಂ ಹಾಂವ್ ತಯಾರ್

ಮುಕಾರ್ ದಿಸ್ಲ್ಯಾರ್ ದಿತಲೊಂ ಹಾಸೊ -ನಾ ಪೊಳ್ನ್ ವೆಚೊ
ಕಳಿತ್ ಆಸಾ ನ್ಹಂಯ್ ತುಂ ಏಕ್ ವಾಗಿಣ್
ಬರೆಂ ಚೆಡುಂ ತುಂ, ಉಡಾಸ್ ತೆಂ ದವರ್
ಜಾಯ್ನಾಕಾ ರಾಗಾಚಿ ಮ್ಹಾಲಿನ್

ದೀ ಏಕ್ ಮೊಗಾಚ್ಯೊ ಹಾಸೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್
ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಂತ್
ಉತ್ರಾಂ ಸಂಗಿಂ ಗಜಾಲಿ ಆಸೊಂದಿತ್
ಪರತ್ ಮೆಳ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾಂತ್

-ಜೋಶ್ವಾ ಸೊಜ್, ಆಗ್ರಾರ್