ಭಾಸ್ ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ – KONKANCATHOLIC.COM

ಭಾಸ್ ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ

August 16, 2019

ಹಾಂವೆಂಯಿ ಏಕ್ ಕವಿ ಜಾಂವ್ಚೆ ಆಶೆನ್
ಬರಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆನ್
                ಲೇಖನಾಂ, ಕವಿತಾ, ಕಾಣಿಯೊ ವಾಚ್ಲ್ಯೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂನಿ
                ಮನಾಂತ್ ಚಿಂತುನ್ ಸಬ್ದ್ ಗುಂತ್ಲೆ ಸೊಭಿತ್ ಉತ್ರಾಂನಿ
ಖಂಯ್ ಪ್ರಾಸ್, ಅಲಂಕಾರ್, ಖಂಯ್ ಛಂದಸ್?
ಕಿತೆಂಯಿ ಸಮ್ಜನಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಡ್ಡ್ ಮೆಂದಾಕ್
                ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲವ್ನ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲವ್ನ್ ಭಾಸ್ ಮೊಳ್ಳಿ
                ಲಿಖ್ಣಿಂ ಘೆವ್ನ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ ಚಾರ್ ವೊಳಿ
ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚಿ ಅಶಿಯಿ ವೋಡ್?
ಚಾಕೊನ್ ಪಳೈತಾಂ ಮ್ಹೊಂವಾ ವ್ರಾಸ್ ಗೋಡ್
                ಮಾಂಯ್‍ನ್ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಬಸೊವ್ನ್ ಬೊರೈಲ್ಲೊ ಪೆಜೆಚೊ ನೀಸ್
                ಆಜ್ ಗ್ರ್ಯಾನಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ “ಡ್ರಿಂಕ್‍ರೆ ಪುತಾ ರೈಸ್ ಜೂಸ್”
ಆವಯ್‍ನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಶಿಕೈಲಿ ಭಾಸ್ ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
‘ಜೆಜು ಕೊಕೊ ಮೆಮೆ ದಿ’ ಕಿತ್ಲಿ ಸೊಭಿತ್ ಮಾಗ್ಣಿಂ
                ಆದಿಂ ನಾಚಾಕ್, ನೈಟಾಂಕ್ ಲೊಕಾಚಿ ಆಶಿಯಿಗಿ ಖೆಟ್
                ಲೋಕ್ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾಲೊ ಮೆಳಾನಾಸ್ತಾಂ ಟಿಕೆಟ್
ಥೊಡ್ಯಾ ಕವಿನಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶಿಖರಾಕ್ ಪಾವಯಿಲ್ಯಾ
ಥೊಡ್ಯಾನಿಂ ಭೆಷ್ಟೆಂ ಗುಡ್ಯಾಕ್ ಮಾತಿ ವಾವಯಿಲ್ಯಾ
                ಆಮ್ಚಿಂ ಬಾಂವ್ಡಾಂ ಫುಡಾರಾಕ್ ಪಾವ್ಲಿಂ ಯುರೋಪ್ ಕಂಟ್ರಿನಿಂ
                ಬಾಪ್ಪು ಮಾವ್ಶೆಚೊ ಸಂಬಂಧ್ ತುಟಯ್ಲೊ ಅಂಕಲ್ ಆಂಟಿನಿಂ
ಕಾವ್ಯಾಳ್ ವೆಂಗೆಂತ್ ಆಮ್ಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫುಲೊಂ
ಕೊಂಕಣ್ ಮಾತೆಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಆಮ್ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಧಲೊಂ

ಮರ್ವಿನ್ ಸೋಜ್
ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾ.