ಫಾಲ್ಯಾ ಕಿತೆಂ? – KONKANCATHOLIC.COM

ಫಾಲ್ಯಾ ಕಿತೆಂ?

September 20, 2019

ಪೊತೆಂಖಾಂದಾರ್ ಘಾಲುನ್ ಚಲ್ತಾ
ಆಮ್ಸೊರೊನ್ ಹೊ ವಾರ್ಯಾರ್ಚ್ಸ್ ಧಲ್ತಾ
ಥೈಂ ಹಾಂಗಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಕ್ ಧಾಂವ್ತಾ
ಬೊಲ್ಸಾಂಕ್ ಹಾತ್ ಧರುನ್ ಚಲ್ತಾ.

ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆಂಗ್ಡಿ ಸಬಾರ್
ಸದಾಂ ಜಮ್ತಾ ಲೋಕ್ ಹಜಾರ್
ವಿಕ್ತೆಂ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಘೆವ್ನ್ ಜಾಲಾಂ
ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ವೈಪ್ ಕರುನ್ ಬಿಲ್ಲ್ ಭೊರ್ಲಾಂ

ಫಾಲ್ಯಾಂ ಮೊಲಾಂ ದೆಂವ್ತಾತ್ ಖೈಂ
ಮಾಸ್ಳಿ ಸೊವಾಯ್ ಸಾಟ್ ಜಾತಾ ಖೈಂ
ಟೊಮೆಟೊ ರುಪ್ಯಾಕ್ ಕಿಲೊ ಮೆಳ್ತಾ ಖೈಂ
ಆನಿಂ ರಾಂದ್ವಯ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಖಂತ್ ನಾಕಾ ಖೈಂ

ಪೊತೆಂ ಖಾಂದಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮೆಲ್ವಿನಾಕ್
ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ತಾಚಾ ಆಸಾತ್ ಪೈಶೆ ಖರ್ಚಾಕ್
ಕಿತೆಂ ಕಿತೆಂ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ತಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ವಿರ್ಯಾರ್
ಚಡ್ಲ್ಲಿಂ ಮೊಲಾಂ ದೆವಾನಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಪರಿಹಾರ್

ಫುಡಾರಿ ಆಪ್ಣೆಂ ಬೊರೆಂ ಕೆಲೆಂ ಮಣ್ತಾತ್
ಹಾಂಚಿಂ ಕರ್ತುವಾಂ ಚರಿತ್ರಾ ಸಾಂಗ್ತಾತ್
ಹಾಂಚಾ ಪೊಣ್ತುರಾಂ ಸೆಣ್ತುರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್
ಪುಂಜಾಯ್ತಾತ್ ದರಬಸ್ತ್ ಪುಡ್ಲ್ಯಾ ವೊಟಾ ಪರ್ಯಾಂತ್

ಫಾಲ್ಯಾ ಬೊರೆ ದೀಸ್ ಯೆತಾತ್ ಮಣೊನ್ ರಾಕ್ಲ್ಯಾರ್
ಎಕ್ಕೀ ಕೇಸ್ ಉರ್ಚೊ ನಾಂ ಆಮ್ಚಾ ಖಡ್ದ್ಯಾರ್
ಆಯ್ಚೆಂ ಅಜೀಕ್ ಎಡ್ಜಸ್ಟ್ ಕರುಂಕ್ ಶಿಕೊವ್ಯಾಂ
ಪೋಂತಾಕ್ ಪಾವಾನಾಂ ತರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾಂತ್ ತೃಪ್ತಿ ಭೊಗುಂವ್ಯಾಂ.

– ಚಾರ್ಲಿಕುಲ್ಶೇಕರ್