ಪ್ರಕೃತಿಚೊ ನಾಸ್ – KONKANCATHOLIC.COM

ಪ್ರಕೃತಿಚೊ ನಾಸ್

June 1, 2019

ಭುಂಯ್ ತಾಪ್ಲ್ಯಾ, ಪಾವ್ಸ್ ಪಯ್ಸ್ ಪಾವ್ಲಾ
ಥಂಡ್ ವಾರೆಂ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲಾಂ,
ಮನ್ಶಾಚೆ ದುರಾಶೆಕ್ ಮೀತ್ ಖಂಯ್,
ರೂಕ್ ಕಾತರ್ನ್ ವ್ಹಡ್ ಸೈಟಾಂ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್ ಖಂಯ್.

ಕುಲೊ ತೆಂಕ್ತಾನಾ, ಪೊಲೊ ಬಾವ್ತಾ
ತಿತ್ಲಿ ಆಸಾ ಗರ್ಮಿ,
ಸವಾಲ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಪುಣ್ ಜಾಪ್ ಸೊಂಪಿ,
ಮನಿಸ್ ಜಾಲಾ ದಯಾ ನಾತ್ ಲ್ಲೊ ಹರಾಮಿ .

ಪಯ್ಶೆ ಆಸಾತ್ ಘರ್-ಕಾರ್ ಆಸಾ,
ಖಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ಕಿತೆಂ ಪೊಟಾಕ್.?
ಸೊರೊ ಆಸಾ ಮಜೆಕ್,
ಪುಣ್ ತಾಕಾಯ್ ಜಾಯ್ ಉದಾಕ್.

ಖೆಲ್ಲೆಂ ಜಿರವ್ನ್ ಧುಂವ್ಚೆ ಮ್ಹಣಾಸರ್
ಜಾಯ್ಜೆಚ್ಚ್ ತುಕಾ ಉದಾಕ್,
ಚಾರ್ ದಿಸಾಂಚೆಂ ಜಿಣೆಂ ಸಾಯ್ಬಾ,
ಕರಿನಾಕಾ ಪ್ರಕೃತೆಕ್ ಬುರಾಕ್.

ಭಾಂಗಾರ್ ಆಸಾ ವಜ್ರ್ ಆಸಾ,
ಕೇವಲ್ ಭಾಯ್ಲೊ ಶೃಂಗಾರ್
ತಾಂಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಜಿರವ್ನ್ ದಾಕಯ್,
ಪಳೆಯಾಂ ತುಜೊ ಹಂಕಾರ್.

ರೂಕ್ ಕಾತರ್ಲೆ ಗಾದೆ ಭರ್ಲೆ
ದವರ್ಲೆ ಕಾವಾತೆ ಮಾಡಿ
ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾಯ್ ತಿ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಂಗ್ರಾ ಉಂಡಿ,
ಜಾತಲಿ ತಿ ಮರ್ಣಾ ಶಿರಿಗುಂಡಿ .

ಖಾಣಾಕ್ ತತ್ವಾರ್ ತಾನೆಚೆ ಆವ್ತಾರ್
ಥರ್ಥರ್ಲಾ ಸಂಸಾರ್.
ಮೊರ್ತಾತ್ ಶೆತ್ಕಾರ್, ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ಮುಕಾರ್
ಪೃಥ್ವೆ ಭರ್ ಹಾಹಾಕಾರ್.

ಪಾವ್ಸಾಚೆಂ ಉದಾಕ್ ಜಿರಯ್ ಝಡಾಂ-ಪಾಲೆ ವಾಡಯ್,
ಧರ್ತೆಕ್ ಪಾಚ್ವೆಂ ಕಾಪಾಡ್ ನ್ಹೆಸಯ್.
ಶೆರಾಂ -ಸೊಪ್ಣಾಂ ಸೊಡ್ ಪ್ರಕೃತೆಕ್ ವೇಂಗ್ ಮಾರ್
ತವಳ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್ತಲೆಂ ಫಾಲೆಂ ತುಕಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ಮುಕ್ಲ್ಯಾಂಕ್.

ಜೋಶ್ವಾ , ಆಗ್ರಾರ್