ಪವಿತ್ರ್ ಸಭಾ ಯುವಜಣಾಂಲಿ – KONKANCATHOLIC.COM

ಪವಿತ್ರ್ ಸಭಾ ಯುವಜಣಾಂಲಿ

February 25, 2020

ಗೆಲೆತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಎಪ್ರಿಲಾಚೆ 6 ವೆರ್ ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ‘ಕ್ರಿಸ್ಟಿಸ್ ವಿವಿತ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದಸ್ತಾವೆಜಾಂತ್‌ ಯುವಜಣಾಂ ವಿಶಿಂ 180 ಪಾನಾಂನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಚಿಂತಪ್ ವಾಂಟ್ಲಾಂ.  ತೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ “ಯುವಜಣ್ ಫುಡಾರಾಚೆ ನ್ಹಂಯ್-ಯುವಜಣ್‌ ದೆವಾಚೆ ಆಯ್ಚೆ ವೆಕ್ತಿ” ತಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ದಿಸಾಂನಿ ದೆವಾಚೊ ಮೋಗ್ ವಾಂಟ್ಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಂತ್ ವರ್ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್‌ ತೊ ಧಾಂಬುನ್ ಸಾಂಗ್ತಾ. ‘ಯುವಜಣಾಂಚೆಂ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ಮೊಲಾಧಿಕ್, ಪವಿತ್ರ್ ಸಭಾ ತಾಂಕಾಂ ವಿಶೇಸ್ ಸ್ಥಾನ್ ದಿತಾ’ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್‌ ತ್ಯಾ ದಸ್ತಾ ವೆಜಾಂತ್ ಪಾಪಾ ಬರಯ್ತಾ.

ಹೆ ಸಮಾಜೆಂತ್‌ ಯುವಜಣಾಂ ವಿಶಿಂ ಏಕ್‌ ಗಜಾಲ್‌ ಪ್ರಚಲಿತ್ ಆಸಾ. ತಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಆಯ್ಚೆ ಯುವಜಣ್ ಸಮಾಜೆಚೊ ಫುಡಾರ್. ವಯ್ಲ್ಯಾಭಾರ್ ಪಳೆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೊ ವಿಶಯ್ ಸಾರ್ಕೊ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಯುವಜಣ್‌ಖಂಡಿತ್‌ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚೆ ಸಮಾಜೆಚೆಂ ಬಳ್.  ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಹರ್‌ಎಕಾ ವಾವ್ರಾಂತ್‌ ಯುವಜಣಾಂನಿ ಮುಕೆಲ್‌ ಜಾಗೊ ಘೆಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ವಾಂಚಿ ಆಶಾ. ಪುಣ್‌ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಫಕತ್ ಫುಡಾರಾಚೆ ಸಮಾಜೆಕ್ ಸೀಮಿತ್ ಕರ್ಜೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ? ಯುವಜಣ್ ಫಕತ್ ಫುಡಾರಾಚೆ ಜಾಲೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ ಆಯ್ಚೆ ಸಮಾಜೆಚೆಂ ಬರೆಂಪಣ್‌ ಕೋಣ್ ಪಳೆತಾ?  ಯುವಜಣಾಂ ಸಂಗಿಂ ಮ್ಹಜೊ ಅನ್ಬೋಗ್ ವಿಶಿಶ್ಟ್.  ‘ಜೀಜಸ್‌ಯೂತ್’ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜಿಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿವಿಧ್‌ಯುವ-ಸಂಗಟನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂ ಸಂಗಿ ಭರ್ಸುನ್ ವಿವಿದ್‌ ಗಜಾಲಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾತ್.  ಆಯ್ಚೆ ಯುವಜಣ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಥಾವ್ನ್ ಸಬಾರ್ ಸಂಗ್ತ್ಯೊ ಆಶೆತಾತ್. ಪವಿತ್ರ್ ಸಭಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಹಾಂತುಂ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಚೆ ಮುಕೆಲಿ ಆನಿ ಲಾಯಿಕ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮ್ಹಜೆ ಲಿಖ್ಣೆಂತ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್‌ ಕರ್ತಾಂ.

ಪಯ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಆಸಾ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಬರೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ್‌ ಜಾಯ್.  ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಂತ್‌ಯುವಜಣಾಂಕ್‌ ಆದರ್ಶ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ತಸಲ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಚೊ ತತ್ವಾರ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಬರ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಆದರ್ಶ್ಪಣ್‌ ಯುವಜಣಾಂಕ್‌ ಜಿಣ್ಯೆಕ್‌ ಉಜ್ವಾಡ್‌ ಜಾಯ್ಜೆ ತಸಲೆಂ ಜಾಯ್ಜೆ.  ಹೆ ಮುಕೆಲಿ ವ್ಹಡ್ ಶಿಕ್ಪಿ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂ.  ಪುಣ್‌ ತಾಂಚಿ ಜಿಣ್ಯೆ ರೀತ್, ತಾಂಚಿ ಚಾಲ್-ಚಮ್ಕಾಣ್‌ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಕರ್ಚೆತಸಲಿ ಜಾಯ್ಜೆ. ಉಗ್ತ್ಯಾಮನಾಚೆ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ, ಪಾರದರ್ಶಕ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಕ್‌ ಯುವಜಣ್‌ಖಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತಾತ್‌ ತೆಂ ಸತ್‌ ಕೊಣ್‌ಯೀ ನೆಗಾರ್‌ ಕರ್ಚಿಂನಾಂತ್.

ದುಸ್ರೊ ವಿಶಯ್ ಆಸಾ, ಆಜ್‌ಕಾಲ್‌ ಯುವಜಣ್ ಸಬಾರ್ ಸಂಗ್ತ್ಯೊ ಜಾಣಾಂ ಆಸಾತ್.  ವಿವಿಧ್ ಮಾದ್ಯಮಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್‌ ಜೊಡುನ್‌ ಆಸಾತ್.  ಸಬಾರ್ ಸವಾಲಾಂನಿ ತೆ ಘುಸ್ಪಡ್ತಾತ್.  ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ಜಾಯ್‌ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಕ್‌ ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಚೆರ್ ಶೀದಾ ಜಾಪ್.  ಅತ್ಮೀಕ್ ಸಂಗ್ತೆಂತ್ ಸಯ್ತ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಬಾರ್ ಸವಾಲಾಂ ಆಸಾತ್.  ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಸಾರ್ಕಿಜಾಪ್‌ತಾಂಕಾಂ ಮೆಳ್ಳಿ ತರ್‌ ಯುವಜಣ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಚಿ ಆಸ್ತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ನವಾಲ್‌ ನಾಂ.

ಅನ್ಯೇಕ್ ಗಜಾಲ್ ಆಸಾ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್ ಆನಿ ಸಮ್ಜವ್ಣಿ.  ಆತಾಂಚೆ ಯುವಜಣ್‌ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ್‌ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆ.  ತಾಂಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಆನಿ ತಾಂಚೆಂ ನಡ್ತೆಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್‌ ಆನಿ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಕ್‌ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅಡ್ಹೂಕ್‌ ಜಾತಾ.  ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಂಚಿಂ ಕರ್ತುಂಬಾ ವಿಚಿತ್ರ್ ದಿಸ್ತಾತ್.  ಪುಣ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂನಿ ಹೆಂ ಗುಮಾನಾಂತ್‌ ದರ್ಜೆಕೀ, ಯುವಜಣಾಂಚಿ ಸಕತ್, ತಾಂಚೆಂ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ್‌ ಚಿಂತಪ್, ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಕ್ ಬಳಾದಿಕ್ ಆಸ್ತ್. ಆದ್ಲೊ ಪಾಪ್‌ಸಾಯ್ಬ್ ಸಾಂ. ಜೋನ್ ಪಾವ್ಲ್ ದುಸ್ರೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ: “ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂನೊ, ತುಮ್ಚೆರ್ ಮಾಕಾ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಆಸಾ”.  ಹೆಂ ದಾಕಯ್ತಾ ತಾಕಾ ಯುವಜಣಾಂಚೆರ್ ಆಸ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಮಯ್ಪಾಸ್. ಅಸಲೊ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಆನಿ ಮೋಗ್‌ ಆಜ್‌ ಯುವಜಣ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಆಶೆತಾತ್. ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆನ್ ಸಮ್ಜೊವ್ನ್ ಘೆತ್ಯ್ಯಾರ್ರ್ ಫುಡಾರಾಕ್‌ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಪ್ರಸ್ತುತ್ ದಿಸಾಂನಿ ಯುವಸಕತ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಚಿ ದಿಶಾ ಬದ್ಲುಂಚ್ಯಾಂತ್‌ ದೋನ್ ಸವಾಲಾಂ ನಾಂತ್.

ನಿಮಾಣಿ ಸಂಗತ್ ಮೆತೆರ್ಪಣ್.   ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಡಿಂ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಅಶೆಂ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ.  ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್‌ ಚಡ್ ಮೆತರ್ಪಣ್‌ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ನಾಂ ತಶೆಂ ತಾಂಚೆಂ ಭೊಗಪ್.  ಹೆಂ ಫಕತ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್‌ಯೀ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ.  ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಅಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರಾಶ್ಟ್ರಚಿ ಪರಿಗತ್‌ ಕಾಂಯ್ ಸುದ್ರಾಪಾಚಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್‌ ಜಾಯ್ನಾ.  ಆಜ್‌ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರಾಶ್ಟ್ರಚೆರ್‌ ಏಕ್ ನದರ್ ಘಾಲಿ ತರ್, ಯುವಸಕತ್‌ ಕಿತ್ಲಿಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಜಾತಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕಾಳಾರ್ ಭಾರತಾಚೊ ಯುವಜಣಾಂಚೊ ಸಂಕೊ 50 ಠಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಸ್‌ಚಡ್ ಆಸಾ. 2020 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚಿ ಸರಾಸರ್ ಪ್ರಾಯ್ 30ಚೆರ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್ತಾ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಭಾರತಾಂತ್‌ ಯುವಜಣಾಂಚೊ ಸಂಕೊ 65 ಠಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಸ್‌ ಚಡ್‌ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಸರ್ವ್ ಲಕ್ಷಣಾಂ ದಿಸೊನ್‌ ಯೆತಾತ್.  ಪುಣ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಾಚೊ ಚಡಿತ್ ವಾಂಟೊ ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸಾ? ಗೆಲೆತ್ಯಾ ಎಲಿಸಾಂವಾಂತ್‌ ಜಿಕೊನ್‌ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಕ್ (ಸಂಸದ್ ಸಾಂದೆ) ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಫಕತ್ 12% ಸಾಂದೆ 25 ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ 40 ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್ಲೆ. 41% 55 ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್ಲೆ.  25 ವರ್ಸಾಂ ಸಕಯ್ಲೆ ಸಂಸದ್ ಫಕತ್ ಬೊಟಾಂನಿ ಮೆಜ್ಯೆತ್.  ತಶೆಂತರ್ ಭಾರತಾಚೊ ಅಧಿಕಾರ್‌ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸಾ.  ಎಕೆ ವಾಟೆನ್‌ ಯುವಜಣ್ ಸಮಾಜೆಚೊ ಫುಡಾರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್, ಆನ್‌ಎಕೆ ವಾಟೆನ್‌ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಮುಕೆಲ್ಪಣ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಹಿ ಸಮಾಜ್ ಸಲ್ವಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೋಣ್‌ಯೀ ನೆಗಾರ್‌ ಕರಿಸೊನಾ. ಹೆಂ ರಾಶ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್, ಕುಟ್ಮಾ ಥಳಾರ್ ಸಯ್ತ್ ಆಸಾ.

ಇಗರ್ಜ್ಮಾತೆಚೆಂ ನವೆಂ ಧೋರಣ್ ಸರ್ವ್ ಜಾತಿಕಾತಿಂಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಆನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ಭೋವ್‌ಗರ್ಜೆಚೆಂ.  ಜರ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಕುಟ್ಮಾಂ, ವಾಡೆ, ಫಿರ್ಗಜ್ ಆನಿ ಹಿ ಸಮಾಜ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಜಾಯ್ಜೆತರ್, ಯುವಜಣಾಂ ವಿಶಿಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಧೋರಣ್ ಬದ್ಲಿಜೆ. ‘ಯುವಜಣ್ ಸಮಾಜೆಚೆ ಫುಡಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ – ಯುವಜಣ್‌ ಆಯ್ಯ್ಚಾ ಸಮಾಜೆಚೆ ಬಳ್ವಂತ್ ಖಾಂಬೆ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಜಾಯ್ಜೆ.  ಆನಿ ಹೆ ದಿಶೆನ್‌ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್‌ ಕರಿಜೆ.

ಯುವಪ್ರಾಯ್‌ ತರ್ಕಾಕ್‌ ಕಾರಣ್‌ ಜಾತಾ. ತಾಂಚೆಂ ಚಿಂತಪ್, ಭೊಗ್ಣಾಂ, ಕರ್ತುಂಬಾಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ದಿಸ್ತಾತ್ ಆನಿ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್‌ ವಾಳ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ದವರ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಚಲ್ತಾ.  ಹೆಂ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ನ್ಹಂಯ್.  ಯುವಜಣಾಂಕ್‌ ತಾಂಚ್ಯಾಚ್ ಖುಶೆ ಫರ್ಮಾಣೆಕರುಂಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಪಾಡ್‌ ಜಾಂವ್ಚೆಚ್‌ ಚಡ್. ತಾಂಕಾಂ ಮಾರ್ಗ್ ದರ್ಶನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ, ಸಾರ್ಕೆಂ ಕಿತೆಂತೆಂ ಕಳಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆಜ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ.  ಪುಣ್‌ ಕಿತ್ಲೆಜಣ್ ಅಸಲೆ ವ್ಹಡಿಲ್ ಹೆ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಮೆಳ್ತಿತ್? ಯುವಜಣಾಂಕ ಫಕತ್ ಫುಡಾರಾಕ್ ಸೀಮಿತ್ ದವರ್ಚ ಬದ್ಲಾಕ್, ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾ ಪರಿಂ ಯುವಜಣಾಂಕ್‌ ಆಯ್ಚೆ ಸಮಾಜೆಚೆ ಖಾಂಬೆ ಜಾಂವ್ಚೆ ಬರಿ ತಯಾರ್‌ ಕರ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ವಾಂಕ್‌ ಆಸಾ.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಸಮಾಜೆಂತ್‌ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೀನಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಅನಾಹುತಾಂ ಚಡ್‌ಚ್‌ ಆಸಾತ್.  ಆಜ್‌ಕಾಲ್‌ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸೇವನ್‌ಕರ್ನ್ ಜೀವನ್ ಪಿಡ್ಡ್ಯಾರ್‌ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂಚೊ ಸಂಕೊ ಕಿತ್ಲೊ ನಾಂ? ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ಆಮಾಲ್ ದೀವ್ನ್, ಯುವಜಣಾಂಕ್‌ಆಮಾಲ್ ಸೇವನ್‌ ಕರುಂಕ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್‌ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ? ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಫುಡಾರಾಕ್ ಸೀಮಿತ್ ಕರುನ್‌ ಆಯ್ಚೆ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾಕ್‌ ಕುಡಾರ್‌ ಘಾಲ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೆ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಜಾಯ್ಜೆ.  ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾಂಚಿ ಉತ್ರಾಂ–ಯುವಜಣ್‌ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಚೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್‌ ಆರಂಬ್‌ ಜಾಯ್ಜೆ.  ತವಳ್ ಹೆಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಕ್ ಬರೊ ಫುಡಾರ್ ಆಸಾ  ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

ಯುವಜಣಾಂಚೊ ಆದರ್ಶ್ ಡೊ| ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಯುವಜಣಾಂಕ್‌ ಉದ್ದೇಸುನ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ. ‘ಸಪ್ಣಾಂ ರಾತಿಂ ನಿದೆಂತ್ ಪಳೆನಾಕಾತ್. ಸಪ್ಣಾಂ ಜಾಂವ್ದಿ ತುಮ್ಚಿ ನೀದ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರ್ಚೆತಸಲಿಂ’. ವ್ಹಯ್‌ ಆಜ್‌ಯುವಜಣಾಂನಿ ಸಪ್ಣೆಜೆ. ಸಪ್ಣಾಂ ಬರ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಚಿಂ. ಬರೊ ಫುಡಾರ್ ಬರಿ ಸಮಾಜ್ ಭಾಂದುನ್ ಹಾಡುಂಕ್‌ ಕುಮೊಕ್‌ ಕರ್ತಾ.  ತಶೆಂತರ್‌ ಆಜ್‌ಚ್‌ ಯುವಜಣಾಂನಿ ಕರ್ಯ್ಯಾಳ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ಫಾಲ್ಯಾಂಚಿ ಸಮಾಜ್ ಆಮ್ಚಿ, ಸಮಾಜೆಚೆ ಫುಡಾರ್‌ ಯುವಜಣ್ ಮ್ಹಣ್ ವಗೆ ಬಸ್ಲ್ಯಾರ್, ಆಯ್ಚಿ ಸಮಾಜ್ ಪಿಡ್ಡ್ಯಾರ್‌ಜಾತೆಲಿ. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂಚಿ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಂಚಿ,  ಫಾಲ್ಯಾಂಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂಚಿ, ಫಿರ್ಗಜೆಚಿ ಫಾಲ್ಯಾಂಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂಚಿ, ಅಶೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಬಸೊಂಕ್ ವೇಳ್‌ನಾಂ. 

ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಉಡಾಸಾಕ್ ಹಾಡ್ತಾಂ, ‘ಯುವಜಣಾಂನೊ ತುಮಿ ಸಮಾಜೆಚೆ ಭವಿಶ್ಯ್ ನ್ಹಂಯ್, ತುಮಿ ಸಮಾಜೆಚೆ ಪ್ರಸ್ತುತ್‌ ದೆವಾಚೆ ವೆಕ್ತಿ’

ಯುವಜಣ್‌ ಫಾಲ್ಯಾಂಚೆ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಚೊ ಫುಡಾರ್ ಮ್ಹಣ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಹಜೊ ಲ್ಹಾನ್ ಉಲೊ –ಯುವಜಣಾಂಕ್‌ ಆಜ್‌ಚ್‌ ತಯಾರ್‌ ಕರ್ಯಾಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭಾ ಯುವಜಣಾಂಲಿ.

  • ಬ್ರ| ಗ್ಲಾರೆನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್