ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಭಾಸ್… – KONKANCATHOLIC.COM

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಭಾಸ್…

May 9, 2019

ಕನ್ನಡ ಆನಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭರ್ಸೊನ್ ಕಂಗ್ಲಿಷ್, ತಮಿಳ್-ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತಂಗ್ಲಿಷ್, ತೆಲುಗು-ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತೆಂಗ್ಲಿಷ್, ಹಿಂದಿ-ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಿಂಗ್ಲಿಷ್ ಜಾಲಾಂ ತಶೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ-ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಜಾಲಾಂ ತಶೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಗ್ಲಿಷ್ ಜಾಲಾಂ ತೆಂ ಕೊಣೆಂಗಿ ಕೆದಾಳಾಗಿ ಪೊಂಯ್ಟ್ ಆವ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ವರ್ಸಾಂ ಉತಲ್ರ್ಯಾಂತ್. ತೆಂ ಕೊಂಗ್ಲಿಷ್ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾನ್ ಚೆಪೆಂ ಉಕ್ಲುಂಕ್ ಫಾವೊ. ಫಿಟ್ಟ್ ನಾಂವ್ ತೆಂ.


ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಕಾಳ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಜೆದ್ವಾಂ ಕಥೊಲಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆ ಕೊಂಕ್ಣೆ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಭಾಸ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸಕಾನಾತ್ಲ್ಲೆ. ಆಸ್ಪಾಸ್ ತುಳ್ವ್ಯಾಂಚೆ ಆಸ್ಲೆಲೆ ಥಂಯ್ ತುಳು ಯೆತಾಲಿ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಮೀಸ್ ಲಾತ್ಯಾಂತ್, ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್, ಶಾಳೆಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಕನ್ನಡ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ.


ದೀಸ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಬರಿ ಇಂಪ್ರೂಮೆಂಟ್ ಜಾಯ್ಜೆ ನ್ಯೆ. ತಾಂಕ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಚಡ್ ಶಿಕ್ಲೆ. ಚಡ್ ಶಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ. ಜಾಣಾ ಆಸ್ಚಿ ವಿದ್ಯಾ ನೆಣಾ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಪ್ರದರ್ಶುಂಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೆಮ್ಮೆ ನಹಿಂಗಿ? ದೆಕುನ್ ತಸಲ್ಯಾಂನಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಉಲಯ್ತೆಲಿಂಚ್ ಎಕಾಮೆಕಾಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲಿಂ. ತಾಂಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ಚ್ ಜಲ್ಮಾಲಿಂ ಆನಿ ವಾಡ್ಲಿಂ. ಅಶೆಂ ಮಾಂಯ್, ಬಾಬ್ ವಚೊನ್ ಮೊಮ್, ಡ್ಯಾಡ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ಬೆಸಾಂವ್ ದೀ ಬಾಬಾ, ಮಾಂಯ್, ಆಬಾ, ದಾಟ್ಟೊ ವಚೊನ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಿ ಡ್ಯಾಡ್, ಮೊಮ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಬಾಪ್ಪು, ಮೌಶಿ, ಮಾಮ್, ಮಾಮಿ, ಆಕಯ್ ಪೂರಾ ಅಂಕಲ್, ಅಂಟಿ ಜಾಲಿಂ. ಕಝನ್ ಬ್ರದರ್, ಕಝನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ಆಬ್, ವೊಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ ಬೆಸಾಂವ್ ದಿಯಾ ಫಾದರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಿ ಫಾದರ್ ಕರ್ತಾತ್.


ಆಬಾಕ್, ವೊಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ಕ್ ನಾತ್ರಾಂಕಡೆ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಖೆಳ್ಚೆಂ ಚಾನ್ಸ್ ಚುಕ್ಲೆಂ. ಬ್ಲೆಸ್ ಮಿ ಆಬೂ, ಬ್ಲೆಸ್ ಮಿ ನಾನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಹಾತ್ ಜೊಡ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಲೆ ನಿಮ್ತಿ ಬೆಸಾಂವ್ ಮಾಗ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಾ. ವೊಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಬೆಸಾಂವ್ ಮಾಗ್ತಾನಾ ನಾ ನಾ ಕಿತ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜಾನಾ, ಬೆಜ್ಮಿ ನಾಂವಾಚೊ ಆಬ್ ಎಕ್ಲೊ ಹಿಂ ಎದಿಶಿಂ ಪೊರ್ಕಾಟಾಂ, ಬೆಜ್ಮಿ ಆಬೂ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ಕಾಡ್ನ್ ಬೆಸಾಂವ್ ಮಾಗ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಶಿರಿಂ ಚುಕುಲ್ಲೊ ಖಂಯ್…


ಅಶೆಂ ತಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕ್ರಮೇಣ್ ಗ್ರೇಸ್ತಾಂಚಿ ಭಾಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸೊಭಿತ್ ಸುಂದರ್ ರಂಗೀನ್ ಭಾಸ್, ದುರ್ಬಳ್ಯಾಂಚಿ ಆಯಾ-ಬೊಯಾಂಚಿ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ಲಿ.


ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಶಾಳಾಂ ಉಗ್ತಿಂ ಜಾಲಿಂ, ಜಾಂಚೆ ನಿಮ್ತಿ ಉದರ್ಗತೆಚಿ ವಾಟ್ ಏಕ್ ಉಗ್ತಿ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಅವನತೆಚೆಂ ದಾರ್’ಯಿ ಉಘಡ್ಲೆಂ. ಆಯಾಂ-ಬೊಯಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ಯಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಿಡಿಯಾಮಾಕ್ಚ್ ಧಾಡುಂಕ್ ಒದ್ದಾಡ್ಲಿಂ. ಹಾಚೆ ನಿಮ್ತಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂ, ಪುಸ್ತಕಾಂತ್, ನಾಟಕಾಂತ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಬರೊಚ್ ಮಾರ್ ಪಡ್ಲೊ.


ತರ್ಯಿ ‘ಎವ್ರಿ ಕ್ಲಾವ್ಡ್ ಹೆಸ್ ಎ ಸಿಲ್ವರ್ ಲಾಯ್ನಿಂಗ್’ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತಶೆಂ ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ದಿಶಾ ಪರತ್ ಜಿವಾಳ್ಳ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂವಿಧಾನಿಕ್ ಭಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾನ್ಲೆಲಿ ಜಾಲ್ಯಾ, ಶಾಳೆಂನಿ ಶಿಕಯ್ತಾತ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಡಿಗ್ರಿ ಜೊಡುಂಕ್ಯಿ ಜಾತಾ. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ‘ವಿ ನೊ ಕೊಂಕೆಣಿ, ಒನ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್…’ ಮ್ಹಣ್ತೆಲಿಂಯ್ ಆತಾತಾಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಟ್ರೈ ಕರ್ತಾತ್ ತಿ ಏಕ್ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್. ಅಶೆಂ ಕೊಂಗ್ಲಿಷ್ ಉಬ್ಜೊಂಕ್ ತಿಂ ಏಕ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.


ಕೊಂಗ್ಲಿಷಾಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಾರಣ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಭುರ್ಗುಲಿಂ. ಘರಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಕಾಂ ಆಮಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಾಳೆಂಕ್ ಧಾಡ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಜಾತಚ್ ತಿಂ ಘರಾ ಯೇವ್ನ್ ವೊಟ್ ಮೆನ್, ನೊ ಮೆನ್, ದಿಸ್ ಮೆನ್, ದೆಟ್ ಮೆನ್ ಕರ್ತಾತ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಬ್ದ್ ಘಾಲ್ತಾತ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಐ ನೊ ವೊಂಟ್ ಬಂಗೆ,್ಡ ಐ ವೊಂಟ್ ತರ್ಲೆ…


ಕೊಂಗ್ಲಿಷ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಘರ್ಚಿಂಯಿ ಕಾಂಯ್ ಪಾಟಿಂ ನಾಂತ್. ಈಟ್ರೆ ಬಾಬಾ, ಡ್ರಿಂಕ್ರೆ ಬಾಬಾ, ಸಿಟ್ಗೊ ಬಾಯೆ, ಸ್ಲೀಪ್ರೆ ಪುತಾ… ಅಶೆಂ ಹಿ ಕೊಂಗ್ಲಿಷ್ ಆತಾಂ ಇತ್ಲಿ ಠಿಕ್ಲ್ಯಾ ಕಿ ಆನಿಕ್ ತಿ ‘ಕ್ಲೀನ್’ ಜಾಂವ್ಚೆ ಬರಿ ನಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆತಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ತಿ ಸವಯೆರ್ ಪಡೊನ್ ರಗ್ತಗತ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ‘ಯೂಸ್’ ಕರ್ನಾತ್ಲೆಂ ಜಣ್ ನಾ.


ಆಮ್ಚಿ ಲಿತುರ್ಜಿ ‘ಸ್ಟಾರ್ಟ್’ ಜಾಂವ್ಚಿಚ್ ಕೊಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ “ಪ್ರವೇಶ್ ಗೀತ್, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್…” ವೇಳ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ಟೈಮ್ ಕಿತ್ಲೊ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಪೆÇರ್ಕ್, ಮಟ್ಟನ್ ಲೈಕ್ ನಾ, ಬೀಫ್, ಚಿಕನ್ ಖಾತಾಂ… ಪಿಚ್ಚೆರಾಕ್ ಯಾಗಿ…? ತುಜ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಖಂಚ್ಯಾ ಸ್ಕೂಲಾಕ್ ಘಾಲಾಂಯ್? ತುಕಾ ಹೊಲಿಡೇಸ್ ಕೆದಾಳಾ? ತುಕಾ ರಿಟಾಯರ್ ಜಾಲೆಂಗಿ? ಡೊಕ್ಟರಾಚೆಂ ಎಪೊಂಯ್ಟ್ ಮೆಂಟ್ ಮೆಳ್ಳೆಂಗಿ? ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಜಾಲೊಗಿ? ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ವೊರಾಂಚೆಂ ಫ್ಲಾಯ್ಟ್? ಕಸೊ ಆಸಾ ತುಜೊ ಸನ್ ಇನ್ ಲೊ? ಬಾಂಗ್ಡ್ಯಾಚಿ ರೇಟ್ ಕಶಿ? ತುಜೊ ಘೊವ್ ಲಿಕ್ಕರ್ ಘೆತಾಗಿ? ತುಂ ಕ’ಲೆಂ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾರ್ತಾಯ್? ತುಮ್ಚೆಂ ನೊರ್ಮಲ್ ಘರ್ ಕಸಲೆಂ…?


ಅಶೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಕೊಂಗ್ಲಿಷ್ ಚಾಲುಚ್ ಆಸ್ತಾ. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚೊ ಆಂಗ್ರೆಜಿ ‘ವ್ಯಾಮೋಹ’ ಸುಟೊನ್ ವೆಚೆ ತಸಲೊ ನ್ಹಯ್. ಕಿತ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಇಂಡಿಯನ್ಸಾಂಕ್ ಇನ್ಫಿರಿಯಾರಿಟಿ ಕೊಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಚಡ್. ಆಮಿ ಪಿಂರ್ಗಿ ಭಾಷೆಂತ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೊ ಈಗೊ ಬೂಸ್ಟ್ ಜಾತಾ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಈಜ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಸಿವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೆಜ್. ಹರ್ಯೆಕಾ ಸಂಗ್ತಿಕ್ ಏಕ್ ನಾ ಏಕ್ ಸಬ್ದ್ ಆಸಾಚ್…


ಆನಿ ರಾಗ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ತವಳ್ ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ಗಾಳಿ ಮಾರುಂಕ್ ಬಾರಿಚ್ ಸುಲಭ್. ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ, ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲ್ಯೊ ಗಾಳಿ ಆಸಾತ್. ಉದಾ:

ಗೋ ಟು ಹೆಲ್ಲ್…

ವ್ಹಾಟ್ ದ ಹೆಲ್ಲ್ ಮ್ಯಾನ್…

ಓ ಶಿಟ್…

ಸನ್ ಒಫ್ ಎ ಬಿಚ್ಚ್…

ಗೋ…ಕ್ ಯುವರ್ಸೆಲ್ಫ್…

ವ್ಹಾಟ್ ದ …ಕ್ ಯಾರ್…

ಸನ್ ಒಫ್ ಎ ಗನ್…

ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಇತ್ಲೆಂ ಕೊಣ್ಯಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೆಟ್ ಕರಾ ಪಳ್ಯಾಂ…

– ವಿಜಯ್